Środki Unijne

SP ZOZ w Kościanie jest w trakcie realizacji projektu pn. "Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie."

Numer projektu: POIS.09.01.00-00-0437/21

Numer umowy: POIS.09.01.00-00-0437/21-00/270/2021/240

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Nazwa Programu Oper.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Fundusz (środki): Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania: 520 000,00 zł

Środki własne: 0,00 zł

Łączna wartość projektu: 520 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 06.2021r. – 09.2021r.

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE informuje,iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „_Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie  o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail lub
b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: NADUZYCIA.POIS@MIR.GOV.PL lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120BtitleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SP ZOZ w Kościanie jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie”.

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Nazwa Programu Oper.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
Fundusz (środki): Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kwota dofinansowania: 425 000,00 zł
Środki własne: 75 000,00 zł
Łączna wartość projektu: 500 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 10.2018r. – 06.2019r.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0330/18-00 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,  § 4 ust. 17: „W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie no potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.