Polityka Systemu Zarządzania

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ustanowił Politykę Systemu Zarządzania (jakością i bhp), której podstawowe zasady obowiązują wszystkich pracowników. Poprzez realizację celów Polityki Systemu Zarządzania, dążymy do uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług.
Podstawowym celem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenia diagnostyczne i lecznicze odpowiadające profilowi i zakresowi działalności szpitala, które są realizowane na najwyższym możliwym poziomie z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej zatrudnionego personelu, nowoczesnej aparatury medycznej oraz dobrych, wypracowanych kontaktów z placówkami o wyższym poziomie referencyjnym. Podstawą każdego działania jest obowiązujące prawo, regulamin organizacyjny, wymagania NFZ, organu założycielskiego oraz daleko idąca empatia i szacunek dla pacjenta i jego najbliższych.

Poprzez realizację celów wynikających z niniejszej Polityki, dążymy do uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług, zapewnienia pacjentom i personelowi bezpiecznego pobytu i pracy podczas świadczenia usług medycznych oraz stałego podnoszenia tego stanu bezpieczeństwa.

Politykę Systemu Zarządzania realizujemy poprzez cele strategiczne:

 • Stworzenie szpitala przyjaznego dla pacjentów;
 • Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów;
 • Analizę rynku świadczeń zdrowotnych w rejonie operacyjnym;
 • Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów, monitorowanie satysfakcji pacjentów;
 • Pozyskiwanie wyszkolonej kadry medycznej oraz stworzenie systemu szkolenia wewnętrznego
  i zewnętrznego;
 • Dostosowanie infrastruktury szpitala do aktualnych standardów i wymogów;
 • Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy i płacy oraz umożliwienie stałego podnoszenia kwalifikacji, a także zapewnienie konsultacji  i współudziału pracowników, w tym uwzględnienie ich roli i angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Realizację zobowiązań dotyczących zgodności wynikających z obowiązujących wymagań prawnych i innych norm prawnych dotyczących specyfiki zakładu,
 • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy;
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 • Eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyka w zakresie bhp;
 • Podnoszenie świadomości naszych pracowników oraz osób pracujących pod naszym nadzorem, których praca ma wpływ na jakość realizowanych usług, lub bezpieczeństwo pracy;
 • Dbanie o wizerunek Szpitala i promowanie go na zewnątrz;
 • Realizowanie celów biznesowych, takich jak: osiąganie lepszej sprzedaży usług medycznych, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla Zakładu;
 • Podnoszenie świadomości zdrowotnej, wśród lokalnej społeczności.

Poprzez realizację wyżej wymienionych celów niniejszej Polityki Systemu Zarządzania dążymy do uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług.  Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. PN-N-18001:2004 / PN-EN ISO 45001:2018-06.

Dyrekcja SP ZOZ w Kościanie zapewnia dostępność zasobów na realizację zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki Systemu Zarządzania.

Kościan, dnia 02.07.2019 r.

Pliki do pobrania